PHÒNG GD&ĐT TAM NÔNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯƠNG TIỂU HỌC HÒA BÌNH A                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tieuhochoabinha.pgd.tamnong@gmail.com                                                                     ĐT:0277.3.978.045                                       Hòa Bình, ngày 05 tháng 9 năm 2019

 

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN – CÔNG NHÂN VIÊN 2019 – 2020

 

Stt Họ và tên Chức vụ – Chuyên môn Ngày tháng năm sinh Trình độ Di động Gmail
1 Lương Văn Út Hiệu trưởng 1969 CĐSP 0776113298 luongut1969@gmail.com
2 Trần Hoàng Phúc Phó Hiệu trưởng 06/07/1982 ĐHSP 0355768790 tranhoangphuc.hba@gmail.com
3 Nguyễn Hoàng Em GV TPT Đội 18/7/1987 ĐHSP 0384964903 nguyenhoang903@gmail.com
4 Nguyễn Thị Quanh KT trường học 1982 ĐHKT 0982701716 ntquanh1501@gmail.com
5 Võ Thị Ty Vy Y tế học đường 10/1/1989 Trung cấp 0772827132 vothityvy89@gmail.com
6 Võ Thị Kim Nhung Thiết bị thư viện 6/4/1988 CĐTV 0343482510 nhung.vo03gmail.com
7 Võ Thị Mầu GV mỹ thuật 12/2/1987 ĐHSP 0932760117 maulapvo@gmail.com
8 Trần Khắc Chương GVTD 30/6/1987 ĐHGDTC 0839219930 Khacchuonghba.td@gmail.com
9 Nguyễn Cao Thanh Hà GVTA 7/7/1990 CĐSP 0332214118 Nguyencaothanhha1990@gmail.com
10 Võ Thị Yến Nhi Giáo viên – 1/1 18/5/1988 ĐHSP 0344737525 yennhi1888@gmail.com
11 Bùi Thị Kim The Giáo viên – 4/1 10/9/1990 ĐHSP 0369162944 kimthe09@gmail.com
12 Lâm Thị Kim Cương GV – 3/1 26/10/1996 CĐSP 0967191 752 Lamthikimcuong2610@gmail.com
13 Huỳnh Thị Tuyết Vân GV – 2/1 17/4/1976 ĐHSP 0949656702 maytrangphuthob@gmail.com
14 Nguyễn Phúc Đảm GV,KT 4+5,PCT CĐ 6/9/1984 ĐHSP 0939799113 nguyenphucdam@gmail.com
15 Võ Thị Hồng Duyên Giáo viên -1/2 21/1/1981 ĐHSP 0966200302 hongduyenhoabinha@gmail.com
16 Nguyễn Trần Thanh Xuân  KT 1+2+3 – 2+3/2 19/2/1980 CH 0779237875 nttxtv@gmail.com
17 Lê Văn Hùng Giáo viên – 4/2 1974 ĐHSP 0393674399 levanhung.phuxuan@gmail.com
18 Huỳnh Vĩnh Phước Giáo viên – 5/2 1967 CĐSP 0948334686 huynhtrinh67.hb.tn@gmail.com
19 Võ Hiệp Thành Giáo viên – 1+2+3 18/2/1980 ĐHSP 0774698662 vohiepthanh1980gmail.com
20 Nguyễn Văn Năm Giáo viên – 4+5/3 1987 ĐHSP 0333278924 hongngu1987@gmail.com
21 Hồ Quốc Sử Nhân viên BV 01/02/1984 12/12 0975477933

         Người lập bảng                                                                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG