TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú
01 Lương Văn Út 1969 Hiệu trưởng Từ ngày 1/4/2013 đến ….
02 Trần Hoàng Phúc 1982 Phó Hiệu trưởng Từ ngày 1/4/2013 đến …..

 

TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú
01 Võ Thành Tre 1965 Hiệu trưởng 01/01/2009 đến 31/03/2013
02 Lương Văn Út 1969 Phó Hiệu trưởng 01/01/2009 đến 31/03/2013

 

TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú
_MG_0628 Nguyễn Văn Tài Hiệu trưởng 01/08/2006 đến 01/08/2008
02 Lương Văn Út 1969 Phó Hiệu trưởng 01/08/2006 đến 01/08/2008

 

TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú
thay-Đạo Nguyễn Minh Đạo 1972 Hiệu trưởng 09/1998 đến 31/08/2006
02 Lương Văn Út 1969 Phó Hiệu trưởng 09/1998 đến 31/08/2006

 

01/01/2009 đến 31/03/2013